Calendar

October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 << < > >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Who's Online?

Member: 0
Visitor: 1

Announce

rss Syndication

Links

  • wentylacja Warszawa
  • klimatyzacja precyzyjna Warszawa
  • klimatyzacja
  • atrakcje Warszawa
22 Jun 2012 - 18:41:32

klimatyzacja freonowe


Domniemam,iż potrzeba prowadzenia ewidencji podyktowana jest wyliczeniem skali wprowadznych SZWO do srodowiska,jednakże nasuwają się pytania związane z konsekwencjami.Np,czy Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej będzie zawarte w ewidencji informacje przekazywać Inspektorom Ochrony Środowiska? Czy znane są zamiary IOŚ w stosunku do uzytkowników urządzeń ujętych w ewidencji,którzy nabyli SZWO w drodze przeprowadzonych czynności serwisowych lub napraw? Czy nasi klienci moga spodziewać się wezwania od IOŚ,celem wyjaśnienia przyczyn powodujących potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego,a w konsekwencji poniesienia kary z tytułu wprowadzenia SZWO do środowiska? Kto będzie sędzią w sprawie wskazania winowajcy wprowadzenia,w przypadku kiedy użytkownik odwoła się od nałożonej nań kary? Wiem że "wychodzę przed orkiestrę",ale pod przykrywką szczytnego celu jakim jest ochrona warstwy ozonowej,wietrzę potrzebę ściągnięcia kasy.  Można stwierdzić, że głównym celem prawnych ograniczeń i dodatkowych obowiązków związanych ze stosowaniem substancji zubażających warstwę ozonową jest jak najszybsze wycofanie tych substancji z użycia. Do takich obowiązków należy także konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji dla używanych w klimatyzacji czynników HCFC.
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej (BOWO, proszę nie mylić z Fundacją PROZON) jest jednostką podległą Ministrowi Gospodarki. Nie sądzę, aby BOWO z własnej inicjatywy przekazywało do IOŚ dane zawarte w gromadzonej ewidencji SZWO. Niemniej jednak inspektorzy ochrony środowiska mają bardzo szerokie uprawnienia, wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska". Mamy obowiązek okazać im wszystkie dokumenty, jakich zażądają (oczywiście takie dokumenty, które mają związek z ochronoą środowiska lub z korzystaniem ze środowiska).
Zatem teoretycznie istnieje taka możliwość, że poszczególne inspektoraty ochrony środowiska poproszą BOWO o wykaz firm, które stosowały HCFC. Ale nie wpadajmy w panikę. Kontrole IOŚ były, są i będą. Wiele firm z branży chłodniczej przeżyło już takie wizyty. W razie potrzeby, podpowiemy jak się zachować i jakie przygotować dokumenty klimatyzacji , aby wyjść z kontroli "obronną ręką".
Z pewnością IOŚ nie będzie wzywał nikogo do wytłumaczenia się z konieczności uzupełnienia instalacji klimatyzacji czynnikiem HCFC. Proszę wybaczyć, ale to byłoby pytanie retoryczne. Od początku 2004 r. nie wolno wykonywać nowych instalacji pracujących na HCFC oraz nie wolno rozbudowywać istniejących instalacji na HCFC. Wiadomo więc, że wszystkie HCFC sprzedane w Polsce począwszy od stycznia 2004 r. zostały (lub zostaną) zużyte do dopełniania istniejących instalacji. Znamy więc wielkość emisji HCFC do atmosfery.
Uważam, że - w przypadku wystąpienia wycieku czynnika - profesjonalne firmy serwisowe powinny informować swych klientów (ostatecznych użytkowników instalacji chłodniczych na HCFC) o konieczności sporządzenia i przesyłania do urzędu marszałkowskiego kwartalnych sprawozdań dot. korzystania ze środowiska i o ew. konieczności uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie ze środowiska. Jeśli ktoś ma samochód służbowy, to powinien wiedzieć o czym mówię i w tych sprawozdaniach ujmować emisję HCFC. Kto będzie sędzią? Z punktu widzenia prawa, za instalację odpowiada użytkownik urządzenia, chyba że ma podpisaną np. stałą umowę serwisową z firmą, która zechce przejąć tę odpowiedzialność. Naturalnie, zawsze jeszcze istnieje ewentualność "regresu"... Jeśli Wasz klient dostanie karę za emisję, a jesteście jedyną firmą, która mu serwisowała dane urządzenie, to pewnie w sądzie Wasz klient byłby górą. Dlatego lepiej zapobiegać emisji, niż później "leczyć skutki".
Oczywiście, pewnie dobrze Pan zwietrzył "potrzebę ściągnięcia kasy". Ale w moim przekonaniu, to nie jest główny cel Inspekcji Ochrony Środowiska. Kary po kontrolach w firmach branży chłodniczej, o których już słyszeliśmy, na razie są relatywnie niskie. Mam jednak nadzieję, że dołożymy starań, aby te kary w ogóle nie musiały być nakładane.  Samo użytkowanie urządzenia klimatyzacyjne na freony jeszcze nie zobowiązuje przedsiębiorcy do składania sprawozdań do marszałka województwa. Obowiązek ten powstaje dopiero jeśli "przytrafi się" emisja freonu. Te przepisy nie dotyczą tylko freonów, lecz szeregu innych zanieczyszczeń, m.in. spalin samochodowych. Jeśli ktoś użytkuje samochód służbowy, to te przepisy jego dotyczą.
Prawo ochrony środowiska (POŚ) to swego rodzaju "polska konstytucja ekologiczna" (Dz.U.2001.62.627 + zm., obowiązuje od 01-10-2001). Wśród ogromu zagadnień regulowanych ustawą, znalazła się ogólna zasada, że "zanieczyszczający - płaci". W ślad za tym, przewidziane są tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli inaczej mówiąc - za zanieczyszczanie środowiska.
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy POŚ, Rada Ministrów ustala zasady uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz wysokość stawek za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń. Wśród 8 wyszczególnionych typów zanieczyszczeń, znajdują się m.in. "gazy lub pyły wprowadzane do powietrza", zaś bardziej szczegółowy wykaz obejmuje m.in. wszystkie CFC oraz HCFC. Aktualne rozporządzenie, zawierające stawki za korzystanie ze środowiska w 2005 r. zostało opublikowane w Dz.U.2004.279.2758 i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska podlegają zazwyczaj corocznej modyfikacji, przeciętnie z kilkuprocentowym przyrostem. I tak, bieżąca (za 2005 r.) opłata za emisję do atmosfery 1 kg CFC wynosi 144,34 zł, zaś za emisję 1 kg HCFC opłata wynosi 0,97 zł. Z rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska można wnioskować, że w kolejnych latach można spodziewać się znacznie większej podwyżki opłaty za emisję HCFC (nawet do kilku złotych), proporcjonalnie zrównującej stawki opłat za HCFC i CFC w odniesieniu do średniego potencjału niszczenia ozonu (ODP) przez związki CFC i HCFC (dla CFC --> ODP=1, dla HCFC --> śred. ODP = ok. 0,04.
Oto najważniejsze zasady związane z opłatami za korzystanie ze środowiska:
- [i] Podmiot "korzystający ze środowiska" we własnym zakresie ustala wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
- [ii] Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
- [iii] W terminie wnoszenia opłat, podmiot korzystający ze środowiska    przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, które zawarte są w ewidencji prowadzonej w tym celu (por. art. 286 i 287 Prawa ochrony środowiska). Te wykazy powinny być składane w formie pisemnej, a "jeśli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, wykaz powinien przedłożyć także w formie elektronicznej", czyli na dyskietce.
- [iv] Nie jest wymagane uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli ich kwartalna wysokość nie przekracza 25% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedniego (art. 289 w/w ustawy; aktualnie - w/w 25% odpowiada kwocie bodaj 200 zł). Ta dyspensa z uiszczania opłat nie zwalnia jednak przedsiębiorców z obowiązku składania "sprawozdań" (wykazów), o których mowa powyżej w punkcie "[iii]" oraz poniżej w punkcie 2.b.
Jak wspomniałem, przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, są zobowiązani prowadzić stosowną ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Ponadto, podmioty te zobowiązane są do składania właściwemu marszałkowi województwa kwartalnych informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Aktualne wzory "wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania" (obowiązujące od 1 lipca 2003 r.) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.113.1075). 

Admin · 149 views · 0 comments
Categories: First category

Permanent link to full entry

http://klimatyzacja.youblog.net/o-montazu-klimatyzac-b1/klimatyzacja-freonowe-b1-p7.htm

Comments

No Comment for this post yet...


Leave a comment

No comments are allowed in this blog